Lover for Gudbrandsdalsgruppen av NRRL

Loven er godkjent og vedtatt i oktober 1977.
Revidert 04. feb. 2010, 06.feb. 2014, 05.feb. 2015, 03.feb. 2022.

§ 1. Navn og formål: Gudbrandsdalsgruppen av Norsk Radio Relæ Liga er en sammenslutning av personer med interesse for Amatørradio i Gudbrandsdalen. Gruppens formål er å arbeide for radioamatørsaken, dyktiggjøre medlemmene som radioamatører og å ivareta medlemmenes interesser.

§ 2. Medlemskap: Søknad om medlemskap skjer med henvendelse til gruppen og godkjennes av styre. Ethvert medlem av NRRL kan opptas som medlem av gruppen. Hvis ligaens lover tillater det, kan gruppen ta inn medlemmer i inntil 1 år uten at disse står som medlemmer av NRRL. Slike medlemmer har ikke stemmerett og kan ikke velges inn i styret.

§ 3. Styret: Styret består av formann, nestformann, sekretær, kasserer, et styremedlem og en varamann. Alle velges for to 2 år, men velges slik at formann / nestformann, sekretær / kasserer og styremedlem / varamann overlapper hverandre. Styret velges av Generalforsamlingen. Andre valg som ikke er en del av styret: Det velges/utnevnes en Sambandsmanager, Repeatermanager, QSL manager og to ansvarlige for Gruppestasjon. Disse kan også velges/utnevnes blant styrets medlemmer. Gruppens materialforvaltere velges etter hva som er mest hensiktsmessig for Gruppen. Ved stemmelikhet, gjør formannens stemme utslaget.

§ 4. Kontingent: Kontingenten forfaller til betaling 15. februar. Kontingentkravet kan sendes ut på e-mail til alle medlemmer med registrert e-mail adresse. Kontingenten som fastsettes av Generalforsamlingen, (årsmøte) gjelder for neste kalenderår. Hvis et medlem tross påkrav ikke har betalt sin kontingent innen 2 måneder etter forfall, betraktes vedkommende som utmeldt av gruppen. Gjeninntreden i gruppen skjer etter vanlig innmeldingsregler for nytt medlem.

§ 5. Generalforsamling: Generalforsamlingen, (årsmøte) avholdes i februar måned. Det sendes innkalling på e-mail til de av medlemmene som har registrert e-mail adresse, med minst 14 dagers varsel. De som ønsker det kan få skriftlig innkalling. Stemmerett har de som har betalt kontingent til Gruppen og til NRRL. Lovlig innkalt generalforsamling (årsmøte) er beslutningsdyktig. På årsmøte behandles årsberetning, innkomne forslag, kontingent fastsettelse, regnskap og valg. Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest en uke før årsmøte. Foruten styret skal det også velges 1 revisorer. Valg skal foregå skriftlig, dersom dette kreves og valgbar er alle som har stemmerett. Samtlige beslutninger avgjøres ved simpelt flertall. Lovendringer krever 2/3 flertall.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordiner generalforsamling (årsmøte) innkalles når styret finner dette nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skjer skriftlig. I innkallingen må det opplyses om hvilke saker som skal behandles. Det er ikke adgang til å fatte beslutninger i saker som ikke er nevnt i innkallingen.

§ 7. Eksklusjon: Viser et medlem en opptreden som etter styrets mening er skadelig for gruppen eller ligaen, kan vedkommende strykes som medlem etter enstemmig styrebeslutning. Vedkommende har adgang til å påanke eksklusjonen til første generalforsamling, (årsmøte).

§ 8. Oppløsning av gruppen: En ekstraordinær eller ordiner generalforsamling (årsmøte) kan oppløse gruppen hvis 2/3 av samtlige stemmeberettige medlemmer er stemt for det. Eventuelle midler etter oppløsningen tilfaller Norsk Radio Relæ Liga.